Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ΣτΕ 369/2016: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 1337/1983,ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ,Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΜΗ ΑΡΤΙΩΝ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ


  Αφορά την μεμονωμένη πράξη εφαρμογής τμήματος της περιοχής δεύτερης κατοικίας "Παραλίας" του άλλοτε Δήμου Καλυβίων Θορικού (και ήδη ομώνυμης ΔΕ του Δήμου Σαρωνικού) , που κυρώθηκε με την  υπ' αριθμό  9121/1482/31.5.2005 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.
  Είναι αξιοσημείωτα τα εξής: α) η σχετική διάταξη κρίθηκε αντισυνταγματική από το ΣτΕ, παρά το ότι υπήρξαν δύο προσπάθειες βελτίωσής της και β) όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, κατά την πράξη εφαρμογής, παρεισέφρησαν αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, με βάση την παραπάνω διάταξη,  οι οποίες είχαν απαλειφθεί από το ΠΔ κήρυξης της σχετικής Πολεοδομικής Μελέτης, λόγω της γνωμοδότησης του ΣτΕ, κατά τον έλεγχο της νομιμότητας του σχεδίου του προεδρικού αυτού διατάγματος!.
  Τέλος, ο Δήμος Σαρωνικού, όπως θα διαπιστώσετε ΕΔΩ, απτόητος ανέθεσε σε δικηγόρο να συντάξει σχέδιο νόμου!,  έχοντας ίσως εξασφαλίσει την συγκατάθεση της Κυβέρνησης και της  πλειοψηφίας της Βουλής, έτσι ώστε να παρακαμφθούν οι επανειλημμένες αρνητικές αποφάσεις του ΣτΕ (σχετικό βίντεο στο τέλος).    Ποιος ξέρει; Ο επιμένων νικά!    
           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 369
Ετος: 2016

Περίληψη
Παράνομη κύρωση μεμονωμένης πράξης εφαρμογής για την παραλία Καλυβίων -. Κατ’ αντίθεση προς τα οριζόμενα στο προαναφερθέν διάταγμα εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με το οποίο άρτια είναι μόνο τα οικόπεδα που έχουν ελάχιστο εμβαδόν 600,00 τ.μ. και ελάχιστο πρόσωπο δέκα μέτρα, με την προσβαλλόμενη πράξη εφαρμογής δημιουργούνται, πρωτογενώς, κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα, δυνάμει διατάξεων που είναι αντισυνταγματικές, η επίδικη πράξη εφαρμογής δεν είναι νόμιμη και για το λόγο αυτό, που προβάλλεται παραδεκτώς, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση.
Κείμενο Απόφασης

ΣτΕ 369/2016 

... Επειδή, με την κρινόμενη έφεση ζητείται, η εξαφάνιση της 1461/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως του εκκαλούντος κατά της 9121/1482/31.5.2005 αποφάσεως του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. Με τη νομαρχιακή αυτή απόφαση κυρώθηκε «η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται στην Λεωφόρο Καλυβίων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Καλυβίων Θορικού». Η ανωτέρω έφεση ασκείται εμπροθέσμως την 28.6.2010, εντός έτους από τη δημοσίευση (29.6.2009) της εκκαλουμένης αποφάσεως, η οποία δεν προκύπτει ότι κοινοποιήθηκε στον εκκαλούντα (άρθρ. 58 παρ. 3 π.δ. 18/1989, Α΄ 8), και εν γένει παραδεκτώς.

    Επειδή, μετά το άρθρο 3 παρ. 1 και 3 περιπτ. θ΄ του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σε συνδυασμό με το άρθρο 283 παρ. 2 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο: «Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών καταργούνται οι ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα. Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, δίκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε μία από αυτές», μετά την κατάργηση της εφεσίβλητης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, η παρούσα δίκη με το προαναφερθέν αντικείμενο συνεχίζεται αυτοδικαίως κατά της Περιφέρειας Αττικής. Νομίμως δε συζητήθηκε η υπόθεση καίτοι δεν παρέστη η καθ’ ης Περιφέρεια εφόσον, όπως προκύπτει από το οικείο αποδεικτικό, αντίγραφο της κρινόμενης εφέσεως, καθώς και της σχετικής πράξεως του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Δικαστηρίου περί ορισμού εισηγητή και δικασίμου επιδόθηκαν, νομοτύπως και εμπροθέσμως την 2.4.2012 στην καθ’ης η έφεση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από τον Αρχιφύλακα του Α. Τ. Παλλήνης Γεώργιο Γεωργαλά.

    Επειδή, ο Δήμος Σαρωνικού Αττικής, καθολικός διάδοχος δυνάμει του προαναφερθέντος ν. 3852/2010 του Δήμου Καλυβίων Θορικού που είχε ασκήσει πρωτοδίκως παρέμβαση υπέρ του κύρους της επίδικης νομαρχιακής αποφάσεως, παραδεκτώς ζητεί την απόρριψη της εφέσεως με το κατατεθέν από 19.3.2014 υπόμνημά του.

    Επειδή, κατά το άρθρο 25 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) υπό τον τίτλο «Οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα», όπως αρχικώς ίσχυε, «1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του ν. 651/1977 … μπορεί κατ’ εξαίρεση να οικοδομηθούν αν έχουν μία πλευρά τους τουλάχιστον 4,00 μ. σε κοινόχρηστη οδό ή πλατεία και αν μέσα σ’ αυτά, μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων, είναι δυνατή η ανέγερση κτηρίου εμβαδού τουλάχιστον 25,00 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 4,00 μ. Το ίδιο ισχύει και για οικόπεδα που έχουν γίνει μη άρτια λόγω ρυμοτόμησης, άσχετα με το χρόνο αυτής και άσχετα αν αυτά προέρχονται από παραχώρηση ή από άλλη μεταβιβαστική αιτία. Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από την συνένωση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 2. Η δόμηση στα οικόπεδα αυτά γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Η άδεια χορηγείται πάντοτε ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου [Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 1577/198 (Α΄ 210)], που μπορεί ιδιαίτερα να επιβάλλει περιορισμούς στον αριθμό των ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη διαμόρφωση του κτηρίου σε περιπτώσεις που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον. 3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή στα οικόπεδα του άρθρου αυτού η κατασκευή κτηρίου ελάχιστης επιφάνειας 25 τ.μ., τότε το οικόπεδο προσκυρώνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις». Όπως κρίθηκε (ΣΕ 106/1991 Ολομ, 2636/2000 κ.ά.), η ρύθμιση αυτή αντίκειται στο άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, διότι η ανοικοδόμηση τόσο μικρών και ακατάλληλων, λόγω των διαστάσεών τους, μη αρτίων οικοπέδων, τα οποία άλλως θα μπορούσαν είτε να τακτοποιηθούν ή να προσκυρωθούν, με αποτέλεσμα την καλύτερα οργανωμένη δόμηση, είτε και να ορισθούν ως κοινόχρηστος χώρος, ενέχει ανεπίτρεπτη επιδείνωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 2052/1992 (Α΄ 94), ως εξής: «1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του ν. 651/1977 … μπορεί κατ’ εξαίρεση να οικοδομηθούν αν έχουν μία πλευρά τους τουλάχιστον 5,00 μ. σε κοινόχρηστη οδό ή πλατεία και αν μέσα σ’ αυτά, μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων, είναι δυνατή η ανέγερση κτηρίου εμβαδού τουλάχιστον 50,00 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 5,00 μ. Το ίδιο ισχύει και για οικόπεδα που έχουν γίνει μη άρτια λόγω ρυμοτόμησης, άσχετα με τον χρόνο αυτής και άσχετα αν αυτά προέρχονται από παραχώρηση ή άλλη μεταβιβαστική αιτία. Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από την συνένωση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 2. Η δόμηση στα οικόπεδα αυτά γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Η άδεια χορηγείται πάντοτε ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό των ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη διαμόρφωση του κτηρίου σε περιπτώσεις, που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον. 3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή στα οικόπεδα του άρθρου αυτού η κατασκευή κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 50,00 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 5,00 μ., τότε τα οικόπεδα προσκυρώνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις». Κατά τη νομολογία (ΣΕ 173/1998 Ολομ, 2473/2000 κ.ά.), και οι ρυθμίσεις του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 2050/1992 είναι αντισυνταγματικές καθόσον με αυτές επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις που δεν συνδέονται με πολεοδομικό, για κάθε μία περιοχή της χώρας, σχεδιασμό η οικοδόμηση μη αρτίων, κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση, οικοπέδων, κατά παράβαση του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος, το οποίο επιβάλλει την πολεοδομική διαμόρφωση βάσει ενός ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή σχεδιασμού υπαγορευομένου από πολεοδομικά κριτήρια και προσαρμοσμένου στην ιδιομορφία και την εν γένει φυσιογνωμία, καθώς και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Ακολούθως, με το άρθρο 27 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207) αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 25 του ν. 1337/1983, ως εξής: «1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του ν. 651/1977 … μπορεί κατ’ εξαίρεση να οικοδομηθούν εφόσον: (α) Έχουν μία πλευρά τους τουλάχιστον 5,00 μ. σε κοινόχρηστο χώρο. (β) Μέσα σε αυτά, βάσει του ισχύοντος ΣΔ της περιοχής και μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, εγγράφεται κτήριο εμβαδού τουλάχιστον 50,00 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς 5,00 μ … 2. α. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 καθορίζεται με βάση το εμβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή του κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση, ως εξής: … β. Η οικοδομική άδεια … χορηγείται μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στον αριθμό των ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη διαμόρφωση του κτηρίου σε περίπτωση που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον. γ. Η δόμηση στα παραπάνω οικόπεδα γίνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή». Οι διατάξεις δε αυτές κρίθηκαν επίσης αντισυνταγματικές (ΣΕ 4086/2014).
    Επειδή, με το π.δ. της 14.9.1995 (Δ΄ 723) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμήματος της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Παραλίας» του Δήμου Καλυβίων Θορικού. Το ως άνω διάταγμα ρυθμίζει ως εξής τα όρια αρτιότητας των οικοπέδων: (α) ελάχιστο πρόσωπο δέκα μέτρα, (β) ελάχιστο εμβαδόν 600,00 τ.μ. Επιπλέον των προϋποθέσεων αυτών απαιτείται στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κάτοψη κτηρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 5,00 μ. και να μη πρόκειται για οικόπεδα που δημιουργήθηκαν από κατάτμηση κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ/τος της 22.6/7.7.1983 περί καθορισμού ΖΟΕ και κατώτατου ορίου κατατμήσεως στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Νομού Αττικής (Δ΄ 284). Το διάταγμα αυτό εκδόθηκε κατά τις διατάξεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 7 του προαναφερθέντος ν. 1337/1983, των άρθρων 1 και 2 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162) για την πολεοδόμηση περιοχών β΄ κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και του άρθρου 15 του ν. 1515/1985 (Α΄ 18), και κατόπιν της 451/1995 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με τη γνωμοδότηση αυτή κρίθηκαν μη νόμιμες, ως μη δικαιολογούμενες βάσει πολεοδομικών κριτηρίων, και συνεπώς διαγραπτέες οι διατάξεις του υποβληθέντος προς επεξεργασία σχεδίου με τις οποίες η Διοίκηση επιχειρούσε να θεσπίσει παρεκκλίσεις από τους κανόνες αρτιότητας και ελαχίστου προσώπου των οικοπέδων. Με την επίδικη 9121/1482/31.5.2005 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της ανωτέρω πολεοδομικής μελέτης για τα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται στην Λεωφόρο Καλυβίων. Ο ήδη εκκαλών, κάτοικος Καλυβίων και κύριος ακινήτου το οποίο περιλαμβάνεται στο οικοδομικό τετράγωνο 691, που εμπίπτει στο πεδίο ρυθμίσεως της εν λόγω νομαρχιακής αποφάσεως, άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατ’ αυτής,...

Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/3.8.2016) : ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28.8.2017 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4322/2015 , ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΜΡΟΦΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142/Α/3.8.2016 ο Ν. 4411/2016  (ολόκληρο το ΦΕΚ ΕΔΩ), με τις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η παραγραφή πταισμάτων και πλημμελημάτων, δια της εξαλείψεως του αξιοποίνου τους, τα οποία έχουν τελεστεί μέχρι 31.3.2016 και  για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και οι  δύο ποινές, πλην των περιπτώσεων, που προβλέπονται στην διάταξη αυτή (άρθρο όγδοο)  , παραγράφονται , υπό όρο, επιβληθείσες ποινές φυλάκισης μέχρι έξι (6) μηνών , για υποθέσεις, που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες μέχρι την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 3.8.2016 ,  πλην των περιπτώσεων, που επίσης προβλέπονται στην διάταξη αυτή (άρθρο ένατο) ,παρατείνεται μέχρι 28.8.2017 η διάταξη του άρθρου 12 του N. 4322/2015 (Α΄42), που προβλέπει την υπό προϋποθέσεις  απόλυση κρατουμένων (άρθρο δέκατο πέμπτο) , διατάσσεται η απόλυση από κρατουμένων από ειδικά καταστήματα κράτησης νέων, υπό προϋποθέσεις και όρου (άρθρο δέκατο πέμπτο) και χορηγείται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό      Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή κοινή απόφαση του ως άνω Υπουργού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών να ρυθμίσουν τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την υλοποίηση του αναμορφωτικού μέτρου της  παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο δέκατο έκτο) , γεγονός που προμηνύει ότι θα επέλθουν αλλαγές, όσον αφορά την υλοποίηση του μέτρου αυτού.

  Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4411/2016 έχουν ως εξής: 

 

 
 

Άρθρο όγδοοΠαραγραφή και παύση ποινικής δίωξης


 
 

1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των
ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί
μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των
πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή
φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις
δύο ποινές.
2. Εάν, ...

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΦ' ΟΡΟΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Έτος: 1999
ΦΕΚ: Α 291 19991224
Τέθηκε σε ισχύ: 24.12.1999
Ημ.Υπογραφής: 22.12.1999
Σχόλια
Ο παρών κώδικας κυρώθηκε με το ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α 291).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ


Αρθρο: 46
Ημ/νία: 24.12.1999
Ημ/νία Ισχύος: 24.12.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις και διαδικασία

Κείμενο Αρθρου
ΤΜΗΜΑ Β: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
1. Κρατούμενοι που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε μορφής ή απασχολούνται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης μπορεί να τύχουν ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής μετά από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων και απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Για τους μεταξύ αυτών υποδίκους, οι ημέρες που έχουν υπολογισθεί ευεργετικά θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στην περίπτωση καταδίκης τους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.
2. Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, καθορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για κατάδικους και υποδίκους, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ ανώτατο όριο τις δύο ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας ή απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 8 του παρόντος. Σε ειδικές ή εξαιρετικές περιπτώσεις με παρόμοιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να γίνει υπέρβαση του παραπάνω ανώτατου ορίου.
3. Ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του:
α) στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων παραγράφων να μην επιτρέψει τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής λόγω εργασίας των τριών τελευταίων μηνών εν όλω ή εν μέρει, αν ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 69 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Κώδικα ή β) να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει προηγούμενες αποφάσεις του για ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, οι οποίες εκδόθηκαν μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες, αν ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο δικαστήριο εκτέλεσης ποινών μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.
 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 107
Έτος: 2001
ΦΕΚ: Α 97 20010516
Τέθηκε σε ισχύ: 16.05.2001
Ημ.Υπογραφής: 27.04.2001
Τίτλος
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές.
Προοίμιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2776/1999 (ΦΕΚ 291 Α') "Σωφρονιστικός Κώδικας". 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 ( ΦΕΚ 137 Α'), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις ταυ παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την υπ' αριθ. 133/20.3.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης αποφασίζουμε:
Θέματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ/ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΟΙΝΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 12.08.2015
Ημ/νία Ισχύος: 16.05.2001
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λήμματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ/ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΟΙΝΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ
Σχόλια
- Το εντός ( ) δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 καταργήθηκε με το άρθ. 2 του ΠΔ 378/2001 (Α΄ 252/22.10.2001)Η εντός "..." περ. στ' της παρ. 1) αντικαταστάθηκε, η εντός "..." περ. η στην ίδια παρ. προστέθηκε, στο τέλος της περ. δ' της παρ. 2 η εντός (...) φράση διαγράφτηκε και στη περ. ε' της ίδιας παρ. η εντός ".." φράση προστέθηκε με τις παρ. 1-4 άρθρου 1 ΠΔ 333/2003 (ΦΕΚ α 285). - Μετά το τέλος της περίπτωσης η της παραγράφου 1 προστέθηκε περίπτωση με στοιχείο θ, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του ΠΔ 75/2005 ΦΕΚ Α 114. ================================== - Η περ. η της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του πδ 240/2007 (Α΄ 283/20.12.2007). ---------------------------------------------------- - Οι περιπτ. η΄και θ΄ της παρ. 1 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ.1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 1 του πδ 126/2014 (ΦΕΚ Α΄206/29.9.2014). - Η παρ.4 προσετέθη στο παρόν με την παρ.3 του άρθρου 1 του πδ 126/2014 (ΦΕΚ Α΄206/29.9.2014). =================================== - Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015). - Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015). - Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015).

Κείμενο Αρθρου
Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές, καθορίζεται ως ακολούθως:
1) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως δύο (2) ημέρες εκτιομένης ποινής στις περιπτώσεις:
α) Πάσης φύσεως εργασίας, η οποία εκτελείται σε Αγροτική Φυλακή ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων. (Για εργασία σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αριθ. 342/7.12.2000 [ΦΕΚ 296 Α']).
β) Τεχνικής εργασίας πάσης φύσεως, η οποία πραγματοποιείται σε εργαστήριο ή συνεργείο Αγροτικής Φυλακής ή Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων.
γ) Εργασίας, η οποία εκτελείται σε υφαντουργείο ή ραφείο ή τυπογραφείο ή βιβλιοδετείο ή φακελοποιείο ή αρτοποιείο ή στρωματοποιείο οποιασδήποτε φυλακής ή Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
δ) Εργασίας μάγειρα, βοηθού μάγειρα, ζαχαροπλάστη ή βοηθού
ζαχαροπλάστη, η οποία εκτελείται για παρασκευή συσσιτίου κρατουμένων ή παραγωγή γλυκισμάτων σε οποιαδήποτε φυλακή ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
ε) Εργασίας οικοδόμου, σιδηρουργού, ξυλουργού, βοηθού υδραυλικού, βοηθού ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστού, συντηρητού κτιρίου, νοσοκόμου ή βοηθού νοσοκόμου, η οποία πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε φυλακή ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
«στ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται σε Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης ή Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων με ή χωρίς παραγωγική διαδικασία, καθώς και συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα με παραγωγική διαδικασία, τα οποία πραγματοποιούνται σε Κατάστημα Κράτησης, εκτός από τα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης, τα Ειδικά Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης Νέων και τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων διακοπών».
«ζ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης σε παραγωγικά εργαστήρια του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας και του Παραρτήματος Γυναικών του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων διακοπών»
«η) Φοίτησης των κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2776/1999 νεαρών κρατουμένων αφενός και των κρατουμένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας τους και παραμένουν στα ειδικά καταστήματα και τμήματα κατά την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου αφετέρου, καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, μη εξαιρουμένων των αργιών και σχολικών ή άλλων διακοπών, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης».
«θ) Φοίτησης σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για απόκτηση τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν σε οποιοδήποτε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων».
2) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως μία και τρία τέταρτα (1 και 3/4) ημέρες εκτισμένης ποινής στις περιπτώσεις:
α) Εργασίας πάσης φύσεως, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος, η οποία πραγματοποιείται σε εργαστήριο ή συνεργείο φυλακής ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
β) Εργασίας καθαριστού, κουρέα, βοηθού αποθηκάριου πλύντου καθώς και κάθε φύσεως τεχνικής εργασίας, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος, η οποία εκτελείται σε οποιαδήποτε φυλακή ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
γ) Εργασίας αγγελιοφόρου, τραπεζοκόμου, καθώς και εργασίας σε καφενείο ή πρατήριο οποιασδήποτε φυλακής ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
«δ) Συμμετοχής σε επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, χωρίς παραγωγική διαδικασία, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 περίπτωση στ' του παρόντος, που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε Κατάστημα Κράτησης (ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων), καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω προγραμμάτων, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων διακοπών».
ε) Φοίτησης «ενηλίκων κρατουμένων»σε Σχολεία και Εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
3) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως μία και μισή (1 και 1/2) ημέρα εκτισμένης ποινής στην περίπτωση βοηθητικής εργασίας πάσης φύσεως, πλην των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος.
«4) Σε κάθε περίπτωση, η προσμέτρηση για τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής των καταδίκων ή υποδίκων, λόγω εργασίας ή απασχόλησης σε προγράμματα ή σπουδές, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του καταστήματος κράτησης ανά μήνα.»


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 16.05.2001
Ημ/νία Ισχύος: 16.05.2001
Λήμματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ/ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΟΙΝΗ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΔ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΔ 107/2001

Κείμενο Αρθρου
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα Προεδρικά Διατάγματα υπ' αριθ. 266/1997 (ΦΕΚ 192 Α') και 361/1997 (ΦΕΚ 240 Α').
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.


ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΑΡΘΡΑ 

Είδος:
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός:
342
Έτος:
2000
ΦΕΚ:
Α 296 20001229
Αρθρο:
ΜΟΝΟ
Ημ/νία:
12.08.2015
Περιγραφή όρου θησαυρού:
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΛήμματα
ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ, ΥΠΟΔΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ
Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από 22.10.2001 με το άρθρο 1 ΠΔ 378/2001 (ΦΕΚ Α' 252). -Η περ. γ του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του πδ 219/2007 ΦΕΚ Α 247. ============================== - Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του ΠΔ 60/2015 (ΦΕΚ Α' 92/12.8.2015).

Κείμενο Αρθρου
Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για κατάδικους ή υποδίκους ορίζεται σε τρεις ημέρες εκτιτέας ποινής για κάθε ημέρα εργασίας τους α) σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης ή Ειδικού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων, β) σε συνεργεία οικοδομικών και τεχνικών εργασιών, που συγκροτούνται εκτάκτως και για συγκεκριμένο έργο σε οποιοδήποτε Κατάστημα Κράτησης, ακόμη και διαφορετικό αυτού στο οποίο κρατούνται, ή σε άλλα δημόσια κτίρια και γ) στο αρτοποιείο της προβλεπόμενης από το άρθρο 104 του από 28-30.9.1935 Ν.δ/τος «περί οργανώσεως σωφρονιστικού προσωπικού και διαχειρίσεως φυλακών» Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών...

2466/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ- ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 933 ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ (ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΑΠΟ 1.1.2016) ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ: 2466/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΣυγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ευαγγελία Καχσακιώρη, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ίου Ειρηνοδικείου, και χωρίς ιη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια οίο ακροατήριο του την 13-6-2016 για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, (ΝΠΔΔ), με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 49 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, το οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Αναστασίας Σκουλά (AM 2400).

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στον Γέρακα, Αττικής οδός Καβάφη & Καρκαβίτσα 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της, του ΔΣ Αθηνών, Εμμανουήλ Τσαλικίδη (AM ΔΣΑ 14925) .

Το αιτούν με την από 3-6-2016 (αριθμ.έκθ. καταθ. 4081/3-6-2016) αίτησή του, που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ'αυτή.

Για τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ορίσθηκε δικάσιμος, με την ως άνω με αριθμ. 4081/3-6-2016 πράξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, η αναφερόμενη

στην αρχή της παρούσας. Ακολούθησε η συζήτηση της υπόθεσης όπως αυτή σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση το αιτούν ΝΠΔΔ, επικαλούμενο επικείμενο κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης του, ζητεί να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση της υπ'αριθμ. 506/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Κορωπίου, η οποία άρχισε με την επίδοση σας 19-5-2016 της από 18-5-2016 επιταγής προς εκτέλεση μαζί με αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της ως άνω Διαταγής Πληρωμής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε κατά της παραπάνω αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα άρθρο 933 και 584 ΚΠολΔ και η οποία ανακοπή, για τους λόγους που αναφέρει σ'αυτήν, πρόκειται να ευδοκιμήσει. Με αυτό το περιεχόμενο ωστόσο η υπό κρίση αίτηση αναστολής εκτελέσεως μετά από άσκηση ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, τυγχάνει απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, αφού με το Ν. 4335/2015 καταργήθηκε το άρθρο 938 ΚΠολΔ, δεδομένης μάλιστα, κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, της έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης προς ικανοποίηση χρηματικής απαιτήσεως (έμμεση εκτέλεση), (βλ. σχετ. Χ.Φραγκίστα-Π.Γέσιου/ΦΑλτσή, Αναγκαστική Εκτέλεση, Γενικό Μέρος Τ.Ι, εκδ. 1984, σελ. 29) με επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση μετά την 1-1-2016 και ειδικότερα γενομένης αυτής στις 19-5-2016 (βλ. παρ. 1 άρθ. 8ου του άρθ.1, και παρ. 3 άρθρου 9ου του Ν. 4335/2015). Τα δικαστικά έξοδα της καθής, κατόπιν σχετικού της αιτήματος, θα επιβληθούν εις βάρος του αιτούντος λόγω της ήττας του (176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλει τα δικαστικά έξοδα της καθ'ής, τα οποία ορίζει σε εκατόν τριάντα ευρώ (130 €), εις βάρος του αιτούντος.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη οτις 30-6-2016 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, παρουσία του Γραμματέως Παντελή Μάρκου.

η ειρηνοδίκης...

ΠολΠρ ΑΘ 373/2016 : Συκοφαντική δυσφήμιση. Δεν στοιχειοθετείται από τη λήψη γνώσης εκ μέρους των δικαστικών οργάνων δικογράφων- Παρακάτω παρατίθεται και μία ποινική απόφαση ,η ΑΠ 611/2015, που δέχεται το αντίθετο


Πηγή: ΕΔΩ


Αριθμός Αποφάσεως
373/2016 
ΤΟ  ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  
    Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαγδαληνή Φαχουρίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ηλία Δελαζάνο, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Μαρία Σοφού Πρωτοδίκη και την Γραμματέα Μαρία Αντωνοπούλου.
     Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 8-10-2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
    Του ενάγοντος: (...)
    Του εναγομένου (...)
     

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ
    Επειδή, παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ, δημιουργείται και από ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως συμβαίνει όταν το άτομο προσβάλλεται στην τιμή και την υπόληψή του με εξυβριστικές εκδηλώσεις ή με ισχυρισμούς δυσφημιστικούς ή πολύ περισσότερο συκοφαντικούς, κατά την έννοια των άρθρ. 361- 363 ΠΚ. Ειδικότερα, κατά τα άρθρα αυτά εξύβριση διαπράττει όποιος (...). Για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της δυσφήμησης απαιτείται γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο απ` αυτόν ενώπιον τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και θέληση του ίδιου να ισχυρισθεί ή να διαδώσει ενώπιον τρίτου το βλαπτικό για άλλον γεγονός, ενώ για την στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται επιπλέον και γνώση του δράστη ότι το γεγονός είναι ψευδές (βλ. ΑΠ 69/2013, ΕφΑθ 174/2014, δημοσίευση «Νόμος»). (...) Περαιτέρω, γεννάται το ζήτημα ποιός ο κύκλος των «τρίτων» προσώπων, στον οποίο απέβλεψε ο δράστης της δυσφήμησης. Τούτο διότι κάθε πρόσωπο, το οποίο πληροφορείται περί του (ψευδούς) ισχυρισμού από το ίδιο το φερόμενο ως θύμα, δεν εντάσσεται στην έννοια του τρίτου, αφού, πρώτον, δεν ανήκει στον κύκλο των εν δυνάμει, κατά την αντίληψη του ίδιου του δράστη, προσώπων ενώπιον των οποίων επιχειρείται η συκοφάντηση και δεύτερον, δεν μπορεί να νοηθεί, ως «ενώπιον τρίτου ισχυρισμός», εκείνος ο οποίος λαμβάνει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο της «ενώπιον τρίτου» εκφοράς του από τον δράστη. Όταν το φερόμενο ως θύμα δημοσιοποιεί-κοινοποιεί το ίδιο, μετά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, την εις βάρος του εγκληματική ενέργεια, η ενέργειά του αυτή δεν συνδέεται αιτιωδώς με πταίσμα του δράστη, αλλ’ αποκλειστικά με την διάθεση του υποκειμένου να διαθέσει (εκθέσει), δημοσίως και οικειοθελώς, τμήμα της προσωπικότητάς του. Εξάλλου, η προσφυγή στην Δικαιοσύνη και η εκδίκαση μιας υπόθεσης από το καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο δεν αποτελεί διεύρυνση του κύκλου των «τρίτων» προσώπων. Διότι, αφ’ ενός μεν ούτε σ’ αυτόν τον κύκλο (του ακροατηρίου) θα αποβλέπει ο δράστης, σε αβέβαιο δηλαδή και άγνωστο κύκλο προσώπων και σε μελλοντικό, αβέβαιο γεγονός (ήτοι: την συζήτηση της υπόθεσης, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί), αφ’ ετέρου δε, αν θεωρηθεί ο εξ επαγγέλματος επιλαμβανόμενος δικαστής ως τρίτος, τότε κάθε ενώπιόν του εισαγόμενη υπόθεση προς εκδίκαση ενεργοποιεί τη νομοτυπική μορφή των άρθρων 362 και 363 ΠΚ. Ας σημειωθεί ότι στα άρθρα 362 και 363 ΠΚ δεν προβλέπονται εγκλήματα αποτελέσματος (πρβλ. ΑΠ 140/1997, ΠΧ ΜΖ΄, σελ. 1336: η συκοφαντική δυσφήμηση είναι τυπικό έγκλημα), ούτε βέβαια πρόκειται για εγκλήματα διαρκή, ούτως ώστε να γίνεται αποδεκτή...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
(Όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί από την 1.1.2016 και μετά)
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΑ
(Όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί μέχρι τις 31.12.2015)ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

...........................................

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ , ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ Ή ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 1057/2016

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Νικολακοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεωργία Πολύδερα, Πρωτοδίκη και Δέσποινα Ταβούτη, Πάρεδρο -Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Ελένη Δόγια.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 13η Νοεμβρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της ενάγουσας : εταιρείας με την επωνυμία «.............................", όπως εκπροσωπείται νομίμως, που έχει έδρα στη Λευκωσία Κύπρου, στην οδό ...................., η οποία

παραστάθηκε στο ακροατήριο δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σταύρου Κατσούλη, που κατέθεσε προτάσεις.

Του εναγομένου : ................ του ......................και της .............., κατοίκου .................., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Εμμανουήλ Τσαλικίδη, που κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22.10.2014 αγωγή της, που κατατέθηκε με γενικό αριθμό κατάθεσης 39110/2014 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 6603/22.10.2014, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 24.04.2015, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της

LH παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, παραστάθηκαν στο ακροατήριο

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

    Από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 216 ΚπολΔ, συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής   πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων, που δεν αφορούν την ένδικη περίπτωση, σαφή έκθεση των γεγονότων, που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, ήτοι έκθεση με σαφήνεια και πληρότητα των κατά νόμο αναγκαίων πραγματικών περιστατικών για τη στοιχειοθέτηση του εις δίκη καταγομένου δικαιώματος. Η αναγραφή αυτή των πραγματικών περιστατικών είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον εναγόμενο να αμυνθεί και στο Δικαστήριο να κρίνει τη νομιμότητα της αγωγής και να τάξει τις προσήκουσες αποδείξεις. Η έλλειψη κάποιου από τα στοιχεία αυτά, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, καθιστά την αγωγή αόριστη και απορριπτέα, ως απαράδεκτη, η αοριστία δε αυτή δεν μπορεί να θεραπευθεί με συμπλήρωση στις προτάσεις ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 1113 ΑΚ και 478 ΚπολΔ προκύπτει ότι για το ορισμένο της περί διανομής κοινού ακινήτου αγωγής, αρκεί να εκτίθενται σ'αυτή η επί του διανεμητέου συγκυριότητα του ενάγοντος, η μεταξύ τούτου και του εναγομένου υφιστάμενη κοινωνία του δικαιώματος κυριότητας και η άρνηση του τελευταίου να προσέλθει σε διανομή του κοινού. Ειδικότερα, στην αγωγή διανομής ακινήτου την συγκυριότητα επί του οποίου ο ενάγων στηρίζει σε παράγωγο τρόπο και συγκεκριμένα σε κληρονομική διαδοχή, πρέπει να εκτίθενται τα θεμελιωτικά του δικαιώματος τούτου περιστατικά, τα απαιτούμενα από τα άρθρα 1846, 1193 και 1198 ΑΚ για την κτήση της κυριότητας, ήτοι να γίνεται επίκληση του γεγονότος της αποδοχής της κληρονομιάς και περαιτέρω της μεταγραφής αυτής ή του κληρονομητηρίου. (ΑΠ 970/2004 ΕλλΔνη 2005, 418, ΑΠ 579/1996 ΕλλΔνη 1998, 349, ΑΠ 3339/1993 ΝοΒ 42, 826, ΑΠ 412/1982 ΝοΒ 30, 1478, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ29, 296, ΑΠ 1148/80 ΝοΒ 29, 527, ΕφΘεσ 2277/1991 Αρμ.45, 1098). 

    Στην προκειμένη περίπτωση...